Јавни позив за закуп јавне површине за постављање шатора за обављање угоститељске дјелатности за вријеме одржавања Манифестације  „Зима у Источном Новом Сарајеву“

Јавни позив за закуп јавне површине за постављање шатора за обављање угоститељске дјелатности за вријеме одржавања Манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

– Н А Ч Е Л Н И К –

Број: 01/I-013-СЛ/18

Источно  Сарајево, 23.11.2018. године.

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17),  Одлуке о организовању манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“ (Службене новине Града Источно Сарајево бр. 29/17) и Правилника о организацији манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“,  Начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „ЗИМА У ИСТОЧНОМ НОВОМ САРАЈЕВУ“

Члан 1.

Предмет јавног позива је давање у закуп јавне површине за потребе постављања три  (3) шатора за обављање угоститељске дјелатности на локацији гдје ће се одржавати манифестација „Зима у Источном Новом Сарајеву“.

Члан 2.

На позив се ставља право закупа три јединица по 100 м2.

Члан 3.

Закуп јавне површине се односи само за период од 18.12.2018. до 15.01.2019. године.

Члан 4.

Цијена закупа јавно површине за читаво вријеме трајања износи 50,00 КМ по дану.

Члан 5.

Износ из тачке 4. овог јавног позива укључује трошкове закупа површине, скупљања и збрињавања отпада с мјеста закупа и утрошка воде.

Члан 6.

Шатор, односно привремени објекат и потребну опрему за обављање дјеланости  дужан је осигурати закупац о свом трошку.

Члан 7.

Право подношења имају правна лица  које испуњавају законом прописане услове за обављање угоститељске дјелатности.

Закупац  који задовољи критеријуме и услове из овог Јавног позива може остварити право на закуп само једне јединице површине.

Члан 8.

Пријаве  на Јавни позив се врше питем Пријавног обрасца који могу преузети на интернет сајту општине (www.opstinains.net )

Уз пријавни образац потребно је доставити:

  • доказ о регистрацији
  • опис понудe са свим подацима

Члан 9.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања Јавног позива. Пријаву са документима потребно је доставити поштом или лично у општину Источно Ново Сарајево, на адресу ул. Стефана Немање број 2, 71 123 Источно Ново Сарајево, са назнаком Пријава за закуп јавне површине за постављање шатора за обављање угоститељске дјелатности за вријеме одржавања  манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Члан 10.

Одабрани закупци  ће бити обавијештени и позвани  на склапање Уговора о закупу. У случају да одабрани закупац одустане простор може дати у закуп другом закупцу без новог позива.

Члан 11.

Шатори не смију нарушавати изглед простора, нити смију нити једним дијелом прелазити ван закупљеног простора. Сви корисници закупљеног простора су обавезни придржавати се радног времена у складу са Одлуком организотора, те прописа о јавном реду и миру. Закупци су дужни одржавати шатор и припадајућу опрему, те осигурати заштиту од крађе и других оштећења, те закупљени простор јавне површине одржавати чистим и уредним.

Пријавни образац можете преузети овдје.

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К 

                                                                                                           Љубиша Ћосић

23.11.2018.

Scroll To Top