Државне институције

Државн���� аг��нци��а ��а истраге и заш����иту (СИ��А) и Агенција за превенцију ко��упциј�� и ��оординацију борбе проти�� корупције нал��зе се на територији општине Источно Нов�� Сараје��о.

Држав��а агенција за ��страге и за��тит�� (С��������)

Државна аге����������иј�� за ����тр����е и ��аштиту (СИ��А) ��сно��ана је 2002. годи��е, ус��ај��њем Закон�� о Агенцији за информације ���� зашти��у, којим је ова аг��нциј�� дефинисана као с��м��стална институција Б��Х, одг��ворна за п����икупљањ�� и обраду података од интереса за прово��ење међунар��дних и кр��вичних ��ако��а БиХ, ��ао и за заштиту врло важни�� личности, дипломат��к��-конзуларних представниш��а��а и објек��та и������ституције Би����, те дипломат��ких мисија.
Усв��јањ��м Закона о ����ржавн����ј а��енцији за ��страге и заштиту, у јуну 2004. г��дине, Агенција за и��форм��циј�� и ��аш������ту ј�� трансформиса���� у Државну аг��нцију з�� истраге и заштиту, те je добила полицијска овлашћења и п��������стала п��ва поли��ијска аг��н��ија која сво��у надлежност о��тварује на цијелој територији ��иХ. Овим зак��ном СИПА је ��ефи��ис����на као ��правн�� ��р����анизација Минис��арст��а безбједност�� ��иХ са опе��������ативном самосталношћу, ч��је су надл��жнос��и спр��чав����е, ��ткрива��е и истраг�� кривичних дјела ��з надлежности Суда ��иХ, физичка ���� техни��ка заштит�� шти����е����их личности и о������ек������та, заштита угро����е��их ��вједока и св��едока п����д приј����т��ом и други ��ослови из њ����ог дјелок��уга кој�� су одре��ени овим з��коном.

����и��екто�� СИПА-е је Горан Зубац.

Контакт:
Адреса: Улица Ни��ол�� Т��сле бб
Телефон: +387 (0)57/326-100
Факс: +387 (0)57/326-105
wеб ад��еса: http://www.sipa.gov.ba
e-mail: portparol@sipa.gov.ba

 

��ге��ција за преве��цију корупције и координацију б����бе п��отив коруп��ије

Предста����нички до�� Парламентарне скупштине БиХ и Дом на��о��а Парламен������арне скупшти��е БиХ с�� на с��едници одржаној 30. децембр�� 2009. године  усвојили Закон о Агенцији за превен����ију коруп����је и координациј�� борбе против кор������пције.
Закон је донесен с ц������ем пре��енц��је утицај�� корупције н�� разво���� демократиј�� и поштовањ�� основних људ��ких права и слобода, као и утицај�� на под��ивање е��ономск��г и привр��дн����г разв������ј���������� БиХ, те свих остал��х облика ути��������ја на ����уштвене вр����������једно��ти, као и за к����ор��инацију бор��е ��ротив корупције.

Дир��ктор Агенције з�� превенцију коруп��ије и координацију борбе ��ротив корупције ј�������� Сеад Лис��к.

Ко����такт:
Ад����еса: Спасовданска бр. 22
��елефон: +387 (0)57/322-540
Факс: +387 (0)57/322-547
wеб адре��а:http://www.apik.ba
e-mail: kontakt@apik.ba

Scroll To Top