Енергетика

Н��  територији Општи������е Источно Но��о Сарајево п��сл����е значајан б��ој предузећа и�� области е��ектро��н��������стр��је. Најве��а и на������значајнија предузећа и�� ове обл��сти су:  А.Д �����Енергоинвест EеОп“ Источн�� Сарај��во,  А.Д. „Е��ЕРГОИН��ЕСТ��� ��сто��но Сарајево, А.Д. „АУТОМАТ����КА��� Источно Сарајево, „К‐ИН��Л“ ��.��.О. Источно С����рајево,  ���������АР��ЦО“ Д.О.��. Источн�� Са��ајево,  „ЕНЕРГО СЕР����С“ Д.О.О. Ис��очно Сарајево,  А.Д.“ ИРЦ��“ Ист��ч����о Сар��јево.

А.Д. „ Енер������оинв��ст ЕеОп“
���Енергоинвест Електроенергетска Опрема а.д. је н��ви привредни субјек����т�� као ��осе����а фабрика за производњу опреме за сред��и и високи напон. Првобитна ������ои������во������ња бившег п��едуз��ћа Енергоинвест РА��П била је базирана на стр��ним ��иценцама  да ��и већ ш����з������ети�� година, на основу сопствених и����тра����ва��к����х и р��зв��ј��их резултата, расп��ложивост власти��и�� лаборат��������ијам�� ка�� и кадро��с��ој оспос��бљености започела ��роизводњу апа����та конструисаних и ��спитаних у Енергоинвест -Расклопној опреми. На����зн��чајнија дистрибутивна трафостан����ц�� на подручју општине Ис��������чно Ново Сараје������ је трафост��ниц�� „Ен��р��о��н��ест“.

Адреса:�� Вука ������араџића 17
Пошта: 71123 И��точно Сарајево
Телефон:  +387 57 343 354��
Fax: +387 57 340 357

����А.Д. „��Н��������О��НВЕ���� АУТОМАТИКА“

��.Д. „����ЕРГОИНВЕ������ АУТОМ��ТИКА“ је пре��ађ������������чк�� инд����стија, бави с�� прои��водњом ��лек��ричн��х и оптичких уређаја, производњу ������дици����ких и пре��изн������ инструмената, п��оизводњу опреме за уп��ављање индустријским про��есима.

Адреса:  Вука Караџ��ћа ��б
Пошта: 71123 Источ��о ��арај��в��
Телефон:  +387 57 340 203
Fax: +387 57 340 203

„ЕНЕРГО СЕРВИС“  Д.О.О

„ЕНЕРГО СЕВИС��� Д.О.������. И��точно Сарајево је предузеће за промет роба и ����луга. Ов�� ��ре��узеће в��ши севис и одржавање т��афо станица.

Адреса: Ву��а Караџ����ћа 28
Пош��а: 71123 Источ��о Сарајево
Те������фон:  +387 57 375 481
Fax: +387 57 375 481

„ИР��Е��� А.Д.

Институт за елек��рое��ерг��тик�� – „ИРЦЕ“ ��.Д. врши истр������ж��вања и и��питивања  електроенергетске опре����е високог и ниског напо����а на тере��у као и у ��во��им лабор��торијама в����соког и ниског напона.

Адреса: Вука Караџића 17
Пошта: 71123 Ис��о����н�� Сарајево
Теле��он:  +387 57 342 014
Fax: +387 57 342 014
Е-mail:  irce@teol.net

 „К-ИНЕЛ“ ��.О.О

„К-ИН��Л“ Д.О.О. с�� бави производњо�� уређаја ��������кт����нике (системи напаја��а), ������а��љање индуст������ијским постројењима, п��о����������������товањ�� телекомуникацијских си����тема и система рачунарских мрежа.

��д��еса:  Вука Караџића ��б
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Телефон:  + 387 57 340 277
Fax: +387 57 340 277

���БАРИЦО“ ����.О.О

„БАРИЦО���  Д.О.О. И����точ��о Сарајево се бави продајо�� и с��рвиси��ањ��м ������ачуна��ске ����пр��м����.

��др������с��: ��ико����е Пашића 14
Пошта: 71123 Источно ��а��ај��во
Те����ефон:  +387 57 320 881
Fax: +387 57 320 881

Scroll To Top