Високо образовање

Електро������хнички факулте���� у Источном Сарај��ву је научно-наставна и на��чно-истра��и��ачк���� организациона једин����ца У��иверзитета у Источн��м Сарајеву, која припада ������иверз��тетском цен��������ру Лукав����а.

��аставна дјелатност н�� факултету одвија се кроз заје��ничк�� ст����и��������и про��рам (пр��а и ������руга година ������������у��и��а) и три усмјерена с����удијск�� про��рама:

  • Одс��е���� ��а е����ектроене��гетику
  • Одсјек за аутоматику и електроник��
  • Одсјек за рачунарс����о и информатику

На нив��у факулт����������т�� постоје сљ��деће стручне службе: деканат, библ����от��к��, студ��нт������а ��лужба и р��чуноводство.

Ст��де��тско предста������чко тијело Електротехничког факулт������ Универз��тета у Исто��ном С��рајеву ��ине ст��денти чланови Вијећа фак��лтета, као �� студенти чланов�� Савеза студ��ната Електротех��ичко�� факултет�� �� Источном Сара��еву ��������� „Сте��екс“.

Историја�� факултета

Факул��е�� је основан 20. 05. 1949. одлук��м владе НР Босне и Х������рцеговине, к��о Технички факултет у Сарајеву. Та��а су основан���� два одсјека: грађевински и архитектонски. Ч��а����о���� 4. ��в���� Уредбе овлашћен ј���� Коми��ет з�� ф��к��лтете, ви������ке школе и ��ауч��е установе, да може својим рјешење��, уз сагласност пред��једни��а Влад��, ��снивати и друге ��дсјек�� Техничког ��акултета.

Током 1961. године п��естаје са радо�� Те��ничк�� факулте�� у Сар������јеву, а његова четири одсје���� ����рерастају у четири само��т����на ф��култ����та: ��рађевин��ки, Архитектонско-����рбани��тички, Ма��ински и Е��ек����ротехни��ки.

Школск���� 2004/2005. по��иње ��е примјењивати Нов�� н��������авни пла�� и п��ограм, у с������ладу ��а Боло����ском декла��ациј��м.


Scroll To Top