Средње школе

Ил����анска гимнази��а »Иг��анс��и ����арш», познатија као Четврта сар��јевс��а гимна��ија, о����нована ��е 21.��уна 1961.године. Ис��е те године поч����а је са радом са три од��������љења и ��ри професор�� у ����р��ст��рија��а Основне школе «Бранко Ради��евић».

Шко��а се временом разв��јал��, добила св��ју з��ра��у, ��а б�� реф��рмом школског сис������ма, у школ.1980/81. годи������ упис��јући ��ч��нике усмјерених средњих ш��ола, пос��ала С������едњошколск�� цен��ар «Игмански марш». Ипак, тежња пр����фесора, учен��ка �� свих ��ра��ана Или��е да школ�� у првом реду буд�� гимназ��ја, ��езул��ира��а је тиме што су у шко��ск�� 1991/92.годину уписа������и са��о г��мназија��ци, и то ��еда�� одјељења. Школа је нас��авила са рад��м и у ��атној 1992/93. ��оди��и. Истина, није ��државана ре����вна в����ћ и��структи��на натава. ��д шко��ске 1993/94. г������дине нас����ав�� се одвија редовн��. У ��ар��у 1996. годи��е по одлуци општ��не Српск���� Илиџа, ��к������ла је дислоци��ан�� у Лука��ицу. Тра����сформацијама средњих школа 1997. године, од три створене су д��иј���������� – «Гимна��ија и средња стручна школа Источна Илиџа» и Средњо��кол��������ки центар ��28 јуни» који припада општини Ис��очно Н����во Са����ајево.

Школ���������� трнутно органи��ује н��ставу следећих усмјерења:

  • Гимназија (оп��т�� смјер)
  • Економи��а, п��ав�� �� т������вина (економс������ те����нич��р)
  • З��������вство (ме����ици��ски техн��чар, фарма��еу��ски техничар, фи����и����те����апеутс���� технича��)
  • Култура и умјетно��т (муз��������и теоретичар, музички изво��ач)

Школа нема ����искултурну с��лу. ����осљ��дњих годин�� евид��нтна је ��ве већа заинтересованост и континуи��ан пораст б��оја упи����ан������ ученика. Број уче��ика �� шк����и у ��ко��ској 2012/13. је 755,  б��о�� ����дјељ��ња у шк��ли је 30, школ�� има 85 за��ослених, о�� тога 68 ������о��е��ора.


Scroll To Top