Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

  • врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке анализе из области привреде и друштвених дјелатности (индустрија, трговина, снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда) те шумарства и водопривреде, предшколског, основног и средњег образовања, здравствене заштите, надзора из области привреде и друштвених дјелатности, послове приватног предузетништва, као и друге послове из своје надлежности.

Начелник одјељења: Игор Ђокановић, дипл.ецц

Тел: 057 340 132

e-mail: privreda@opstinains.net

 

Scroll To Top