Администрација

Од гр��дск��х инс��итуција н�� подручју општине Источно Ново С��рајево налази се Скупштина Г��ада Ист��чно Сар��јево �� Г��адска развојна агенција – ��А����С.

Скупштин�� ��рада Источно Сарајево

����ад Источно Сарај��в�� је  територијална ����дини����а л����к����н�� самоуправе која ��е са��тоји од шест гра��с����их ��пшт������на. Органи града су Ску��штина Града и градонечелник. Скупшт����ну чини 31 одборник, а предводи је изабра��и предсједник.

Град��нач��лник ��купштин���� Града Источно Сараје��о је ��ена���������� Самарџија.

Контакт:
Адреса: Стефана Немање 14
Телефон: +387 (0)57/342-732
Факс: +387 (0)57/342-732
wеб адрес��:��http://www.gradistocnosarajevo.net

 

Градска ра��в����јна агенција Источно Сарајево

Градска развојна агенција Источно Сарајев�� (��АИС) п��едставља разв��ј����у аг��нцију непрофитног кар������ера, с�� циљем промоције, ��редста��ља��а, коорд��нисања, пла��ир��ња и ��провођењ�� ��азвој��их активности на п��д����учју гр��да ��сточно Сарајево.
Оснивач Агенције је Град Источно Сарајево и шест ��пштина удружених у Град (Источно Ново Сарајево, Ист������на Или������а, Пале, Сокола����, Тр����о��о, Источни Стари Град).

Директор РАИС-��.

����о��такт:
��д����еса: Вук�� Караџ��ћа бр. 30
Тел��фон: +387 (0)57/342-636
��а��с: +387 (0)57/342-636
w��б адреса: http://www.rais.rs.ba
e-mail: info@rais.rs.ba

Scroll To Top