Јавна предузећа

Под на����леж����ошћу општине И������точно Ново Сар����ево налазе се четири јавна пр����дузећа: ��омунално пр��дузеће ���Р������д“, Комунално ����едузеће �����В����������вод �� канализ����и��а“, Комунално преду����������ћ�� за погребну дјелатност „Свети Мар����“ и Јавно ��р��дузећ�� „Т����плане“.

Јавно ком��нално предузеће „Рад���

Од  17.03.2008.  го��ин��  овај коле��т��в послује под наз������вом К����������ун��лно преду��еће ,,Р�����������’ а.д. Источно Сарајево са сједиштем на о����тини И��точно Ново Сара��е��о. У предузећу су запослена 64 радника. Своје усл��ге пре��узећа ��р����а на  п����р��ч����у три ������������адск�� општине- Источно Н����������о Сарајево, Источна Илиџа и Тр����во.

Од  оснивања 1994. године, пред����зеће се бави разно������р��ним пословима на пољу јавне хигијене са основном дј����ла��ношћу:

  • чи��ћ��������е јавних ������овршина у насе��������а;
  • одвоза и депоновања ��мећа, те одржавања депони��е;
  • прикупљања ������ промета секунд��рних сировина и отпадака, ук��ањања ��нијега са ј����н��х површина и спречавање ��оледиц�� на п��вршина���� јавног саобраћаја;
  • одржавање (поправке, фарбање) посуда за смеће;
  • о��ржавање и ур����ђив��ње јавни�� саоб��аћ��������их површина �� насељима, те пар����ралишта �� ����ркинг простора;
  • одр��авање реконструкције по��тојећих парковних �� других ����а����ни�� зелен��х површи��а, заб��вних свечаности и спортских ����уср����та;
  • одржавање и поправку ��ластит������х моторних ��ози��а, ит����.

Директор: Страхиња ��риф����овић, проф.ф��зичке кул��уре. Контакт: Адреса: У��ица ������јв��де Радомира ��у����и��а бр. 59 ������рој телефона: +387 (0)57/343-421 ��акс: +387 (0)57/340-807 e-mail: rad.ad@teol.net web адреса: www.kprad.rs.ba Јавно ком������������л������о предузеће „Водо��од и канализација“

К����у��ално предузеће „Водов����д и канализаци��а“ АД Ис����очно Сарајево осно��ано је 25.децембра 1996. ��оди��е од стра��е тадашњег По��је��ениш��ва града Ис����чно Сарајево, са ос��ов��им циљем обе��бјеђењ�� организо��аног ��н��бдијевања водом и одвођењем ��т��адних вода, у д��ј��лу града Источно Сарајево, који ��ине три опш��ине: И����������но Ново Сара��ево, ��������точна Илиџа и Трново. Под садашњ���� називом, н��кон промје��е облика орг��низов����ња, пр��дузеће егзистира од 2008. године.

Основна дјелатност К�� „����К“ ј���� да ��бав��а сљедеће дј����атност��: с����бд��јевањ�� потрошача пи������������������ и ����гијен��ки чистом водом, ����������вођење отпадних во��а, изгр������ња, ре��������нструк��иј�� и о����������ржав��ње систем���� водоснабд��ј����������ња, ��ођ����њ���� техничке докум��нтац��је и кат��с����а подземних инсталација водовода �� канализац��је, обављањ�� с��нитар��о-техничких послова у ф��нкцији контроле квал��тет�� воде, пројектовање ��рађевин��ких и друг��х објеката, и сл.

Директор: Јован Кати��, про��. ф������чк�� културе. Конта��т: Ад������еса: Ул��ца Ђенерала Д����аг��љуба Драже ��ихајлови����а бр.74 Бр��ј телефона: +387 (0)57/340-914 Факс: +387 (0) 57/ 340-480 e-mail: vik@teol.net web адреса: www.vikis.info Јавно ������мунал��о предузеће за погребну дје����а��ност „Свети ��а��к��“

Ко��уналн�� пре��узе��е „������ети Марко��� основано је Одлуко�� о����тине Српско ��ово Сарајево 1996. год����е. Сврха о��нивања је да се изгради пр��д��з������е које ���� с�� бав����и погребном ��јел����ношћу и одржавањ��м гробља, као и спровођење низ�� активности ��оје чине ов���� дјелатност.

Колек����в од м��мента оснивања вла��титим средствим�� и средствима Општ��не изграђује ������ар��ел�� по п������целу и с��у потребну ун��тр����шњу инф��аструктуру, која је потребна ��а функционисањ�� једног з��ачајног обје��та.

Тренутно, са 29 зап��слених, КП „Свети Марко“ одр����в�� преко 3000 гробних мјест������ на по��ручј�� општина И������очно Ново ��а��ајево и ����сточна Илиџа, изводи све неопходне гра��������винск���� радове ����а израду гр��бних мјеста и гробних ��оља.

Директор: Бр��нка О����ућин��. Контакт: Адреса: Улица Ка��ађ��рђе����а бр. 2 Број телефона: +387 (0)57/321-310 Факс: e-mail: svetimarko is@teol.net web ад��ес��: Јавно пре��узе��е “Tоплане – ИНС“ а.д.

“ТО��ЛАН�� – ИСТОЧНО ��ОВО САРАЈЕВО“ а.д. Источно Сарајево основано ����е 23.02.1998. год��не од стране тадаш���� Скупштине о����штине Српско Ново Сарајево ��о�� називом Јав������ основно ����жавн�� предузеће “Т��пла��е – С������пско Н����во Сарајево“ О����т��н�� С��пско Ново Сарајево, са ����нов������ циљем: ����роизводња  и дистрибуц��ја т��пл��тне енергије диј��ла г��ада Ист������но Сарајево. Предузеће ј���� 01.07.1998. године уп����сано у ������ги������т���� Основног су��а у Српск��м Сарајеву. Скраћеник наз���� прeд������ћа је био ЈОДП “��о��л����не-С��С“. Под с��дашњим називом “То������ане – Источно Но������ Сарајево“ а.д.,  тј. након промјене ��бли��а организовања Дру��тв�� егзистира о��  23.09.2011. године. “Топлане ��� ИНС“ а.д. послује у ��кл������ са Зак��ном о ����ав��им предузећима, Одлуком о оснивању и осталим актима предузећа. Менаџмент ��р��дузећа чине С��уп����тин�� акционара, Надзорни о����бор и дир��к��ор предузећа.Над��орни одбор доноси опште и појединачне ��кте предузећа у складу са Законом, Одлуком �� оснивању, Статуто��, Интерни�� а����им�� и д����угим ��пштим ��������тим�� и з�� св��ј рад одговара Скупштин�� акционара.��П��едузећ������ представља и заступа ����ре��тор, ��оји за р��зул��ате пословања и законитост рад�� предузећа одг��в��р���� Надзорном о������о��у. Misija preduzeća je oбез��једити квалитетну  услугу када је ријеч о производњи и дистрибуцији топлотн�� енергије у складу са потребама корисн����а и локал��е заједнице.��адов��љство корисника ��слуга гаранција ј�� квалит����та услу��а нашег о����с����нк���� и по��ловно�� успјеха, задовољство з��посл��них који б�� својим дје��овање�� треб��ло д�� допринесу од��и��ном квалитету услуг�� и п��оц����са рада, одржавање инфрастру��тур�� и квали����тни услови ра��а, за������тита на ������аду и безбје����осн�� радна ��редина у ск�������� са ����е��������је����носни�� захтјев��ма и законском ��егула����ив����. ��спј��х предузећа ��е и н��ш лични ус��јех!

Дирекотор: Драган Ја��кови�� дипл. инж. маш. Контакт: Адр��са: Ulica Карађ������рђева бб Т����лефо��:+387(0)57/340-610


Scroll To Top