Култура

КУ��ТУРНИ ЦЕНТА�� ИСТОЧНО ������ВО САРАЈЕВО
Ку����у��ни центар Ис��оч��о Ново С������р����������јев�� основала ��е општина И��точ��о Ново Сарај��во 2003. го��ине. Тренутно распол��же са ��������ти��ед��јално�� с��лом са 180-200 мјеста, ��омп��е��но свјетлосно и тонски опр��������еној. По��је����ј�� видео и биоскопску опрем��. У сопственој гале������иј�������� организује изло����бе ликовних и других ��адова. ��сновн�� дјелатност це��тра је позориште али с�� бави и организовањем о��������л��х културних и других пр��р����д��и, о����а����з��вање�� концерата, ревија дуг����етр��жни�� и краткоме��ра��них филмова, промоција ��њи����а и ��уб��икаци������. �� оквиру К��лтурно�� центра р��ди професионална поз��ришна сцена, драмски ��тудио са шк����ом глуме, школа сл������к����ња и п������ес���� студио. Култ����р���� центар је организ��тор ��е��уна������дно�� фестивала ��а��и���� с��ена, Свет��савских, Васкршњ����х и Спасовданских све������ност��. Суо��г��н����затор је и других ��ул����������у��н��х манифестација ������ао ш������о су: Међ��народни фестив��л лу����арских позоришта ��а дј��цу (Лут-фест) ���� Међународни фестивал документарног и кратк��метражног ф��лма.

Директор:  Младен Јанковић
Стефа�������� Немањ�� 6, тел/ф������с: 057/342-842
web адрес��: www.kuckuc.rs.ba
e-mail: kuckuc@teol.net

МАТИЧ��А Б����ЛИО��ЕК�� ИСТОЧН���� САРА����������О
Матична би����л����тек�� Источно С����ај����о од свог оснивања 1996. годи����, па до ����анас, представља најзначајнијег ��о��и����а културних актив����с��и на Са��ајевско-романијској регији. Створе��а је о��������х иза р��т�� спајањ����м двај�� библиотека к��ј�� су ��се��е��е након пот��исивања Дејтонског ми������вн��г споразума из дијела гра���� који ј������ пр��пао Ф������рацији БиХ. Званично отварање библиотеке бил�� је 28. јун�� 1996. године, а ��е�� прве ��од��не библиотека ���� имала 560 рег��стровани�� чл��нова. Од 1997. год��не Ма��ична ��иблиоте��а организује шк����ле страних језика и р��ч��на����������, ��рга��изу�������� позоришне пред��та��������е, ����иковне колоније, изложбе, трибине. Почетком 2004. ��од��н�� са ра��о���� је ��о����ео мултимедијлни цен������р, а би������лиотека ��е у св�� одје��ења ������ела унос �� обраду ��њижног фонда преко програма ��а библиотечко послова��е Winisis-Biblio. �� оквиру Матичне биб��иотеке на��ази с�� ����ет од��ељења: Дјечије од����������љ��њ��, О����јељењ���� белетристик��, Одјељење стр��чне и ����������учне књиге, Одјељење с��ране књиге ���� Одјељење п��рио��ике.

Ди��ек����р: Љ��љ��на Кнежевић
Стефана ��емање 6, тел: 057/340-305, ��ак��: 057/320-670
web а��реса: www.matbibli.rs.ba
e-mail: matbibl@teol.net

КУЛ��УРНО УМ����ТНИ��КО ДРУШТВО „СЛАВИЈА“
Kултурно-у��јетн��чко друштв�� „Славиј��“ осн��вано ������������ 2002. године. Резултат ��е потребе пост����ј������ једн��г ��вак������о������ облика ����ул��������урног дијеловања на простору Источног Са��ајева. ������олклорни ан��амбл као најб��ојнија секција у����ута�� ��руштва у својим коре��гр��ф��јама обрађује ��г��е и п��есме Српског ����а������д��, нарочи������о из шире околине ��ар����ев��������, ����ао и д����гих народа ��з Босне и Херцеговине. КУД „Сл����ија“ у фолклорној, музичкој �� секцији изв��рн�� ��енс��е и мушке пјевачке групе о��у��ља око 250 чланова, а у ост����им секцијама (хор, драмска, плесна) око 100 чланова.

Секретар друш������ва: З��енко Митровић
Во��воде Радом��ра П��тника 100, ����ел: 057/342-495, моб: 065/737-549
web адреса: www.kudslavija.info
e-mail: info@kudslavija.info


Scroll To Top