Металопрерађивачи

Подру��је Општ����не  Источно  ��ово�� Сарај��во  каракт��ри�������� пословање предузећа ����з обл��сти  металопр��рађивачке индустрије ‐ прои��водњ��  и  ремонт  мотора  са  унутрашњим  сагорјевањем,�� алата, врадилица,  ле��ај��ва,  апарата  за  мјерење  гаса,  биц��к����а, жи��е, ексера идругих производа вис��к��г степена прераде. Главни но��иоци ов�� производње су предузећа  а.д„ФАМОС“ Источн�� Сарајево, а.д. „Те��моапарати ТАТ“ Источно Сарајево, а.д. „ЛА��ТА����� ��сточно Сараје��о.

„ФАМОС“ A.Д.

���Фамос“ данас нај��ише прои��води компоненте з������ ��ото��е, мјењаче за ��������т��ре и мјењач�� за мо��орна возила – ауто��усе и ками����е из програма „Mercedes benz“. O����им тога, врши и произв��д��е ус������уге, произво��е по до��ументацији одр��ђ��них куп��ца, те пр������зводе за купце из Њемачке, ��рбије, Ирана, Турске …

��дреса : Стефан�� Нем��нје 7,
��ошта : 71123 Ист��чно Сарајево  ��    ��   ��  
Телефон : +387 57 342 752
Fax : +387 57 342752
��-mail: sfamos@paleol.net

ТЕРМОАП����РАТИ А.Д.-„ТАТ“

Т��рм������апарат�� А.������. је компанија осн��вана 1946 године. ��једиште друштва је у Источном Сарајеву. С������је пословање усмјерил�� су на развој и производњу процесне опре��е. Основна дјелат��ост фабрике је производња про��е��не опреме, ене��гетске опреме и ко��������онен��и ����а: тер��оелектране и топлане, хидроелектране, постр��јења за ������радњ�� нафте и гас��, петрохемију, металургију, хемијску ��нд����трију, прех��амбену индустр��ју, грађевинарс��во.

Адреса : Карађоп����е��а бб
����шта : 71123 Источ��о Сарајево
Те��ефoн : +387 57 342 874
Fax : +387 57  342 874

 „����С��А“  А.Д.

Осим бицикала, фабрика �����АСТА“ а.д. ��сто����но Сарајево ба��и се произв����дњо�� саобраћајне сигнализације, т��ристичких т��бли �� па��оа, те пружа металопрерађивачке услу��не дјелат��������ости, ����вршинск�� ��аш����и��е л����кирања и поцинча��ања.

Адреса : Нико��е Тесле бб
Пош��а : 71123 Источн�� Сарајево      
Телефoн : +387 57 342 717
Fax : +387 57 342 717


Scroll To Top