Машински факултет

Планови Машинског факу��тета за будућности јесу ст��дирање према но����им ��а����еменим студијским ��рограмима који об��хват��ју ��ри мо��ула – прои��водно ма��инств��, те��м����нер��етика и процесно маш��������нст������о и и��жењерски диз����јн п��оизвода на о����н��вним и м����тер студ����јима.

Ма������нски факултет у Сарајеву основан ����е 1961. године издв������ј��њем Машинског од������е����а из ��квира Техничко�� факултета и прип��јањ����м Дрвно-и����устријско�� од����ј��ка Шумарс��ог факултета у Сарајеву.

Након избијања грађа����ког рата у бивш��ј Р��������публ������ ��осни и Хер��еговини 1992. го������не, Од��уко�� Народне ск����п��т����не Републике С��пске 1992. године, издво��ене су в����сок��школске установе из ��ивш����г ��нивер��и��ета у Сарајеву и наставиле ��а радом у ок������иру Универзитет�� �� Са��ајеву Репуб��ике Српске. Маши��ски ф��култет је наставио с�� радом �� В��гошћи под н��зи����м: Униве������зитет у Сарајеву Репу��л��ке Српске, Машински ����к��лтет Српско Сарајево – Вогош��а.

Након Дејтонског споразума Ф��култет ј�� 1996. године ������ривремено ����ремјештен на Пале, а од 1998. г��дине ��рај��о сједиште Факултета је у општини ��сточно Нов���� Сарајево. Фак��лт����т располаже са три ����������дерно опре��љене рачу��арске лабораторије, а п��а����тични дио наставе се одвија у лабораторија��а:

  • Енергоинвест – Рас������опна опрема
  • Фамос ��� Фабри����а ��������отора Сараје��о
  • ��.Д. Ин��титу��и Источно Сара��ево
  • Тер����оап����рати а.д. Источно С��раје��о
  • Сарајево-гас а.����. Источно Сар����јево


Scroll To Top