Медији

��а територији опш������ине Источно Ново Сарајево нал��зе се ����ади��-телевизија Источ���� Сарајево, ��адио-те��ев��зија Републике ������пске – Информативно–��е��ничк�� центар Лук��виц����, предст��вништво БН ��елевизије, те Новинска аг��нц����ја Републике С����������������ке (СРНА) – Дописни������тво ��з Ис����ч��ог Сарај����ва.

РТВ Ис��очно Сарајево

Ради��-тел��в��зија Источно Сара������ево је медијс��а ��у��а, т��л��визиј��ка и радио станица ��а ����једиш��ем у Источном Н��вом Сарајеву. РТВ ИС је ме��������ј лока����ног к������к��ер��, јер је и��еј��о и тематс��и пос��ећен првенств��н������ гледаоцима града Ис����очно Сар��јево. Поче��а је са емитовањем тел��ви��ијског прог��ама 12. септемб��а��2008. године.

Директо��: ����л����сан������р Костовић.
Ст����фана Нем��ње бр. 13,  те��: 057/342-842,  Факс:  057/340-400
e-mail: rtvis@rtvis.tv

РТР�� – Инф��������ти��но-технички центар Лукавица

Телевизија Реп����бл����ке Српске по����ела је с радом 19. а����ри��а 1992. године, када ј���� емит��ван пр��и Дне��ник и�� б��њалу��ког сту��ија.
У мај�� исте год��не кана�� „С“ са Пала почео је с ��мито��ањем свог ��ро����ама, све д�� 31.12.1993. годин�� кад�� ј���� успоставље�� за������������едничк�� систем ��рен��са и емитова���� програма Српс��е радио-тел��������иј����, о����н��сно Радио-������ле��изије Репу��лике ��р��с��е.
��адио-��ел������визија Републике Срп��ке један је од ��ри равнопр��вна е����тер���� у оквиру Јавног сервиса Босне и ��ерцеговине.У општини И��то��но Ново Сара������во налази с�� ИТЦ Лук����и��а.

Ди��е��тор:
Карађорђева бб, 
тел: 057/340-974, Факс: 057/340-537
e-mail: rts@paleol.net

БН Телевизија ����� представништв�� у Источном Са��ајеву

Н�� тери����орији ��пштине Источно Но��о Сарјево ��а��ази ����е и представништво ����Н Те����евиз����ј�� у Источном ��ара��еву.
Телевизија БН је једна ��д п������в���� приватних медијск����х кућа у БиХ, која је са ����итовањем телевизи������ског про��рам�� почела још 1998. годи����е. БН ��е��ев��зија је 2004. ��од������е почела  еми������овање сате��итског п��ограма, тако ��а је сигн������ Те��евизије БН ��остао досту��ан гледаоц����а широм Европе, Аустралије и ����ев��р��е А��ерике.

Дир��кто��:
Стефана Не����ањ���� бр. 13, Тел/Факс: 057/343-374

Новинска а����енци���� Републи��е С����ск�� (СРН��) – До��исништв�� у Ист��чном Сараје��у

Допи��ниш����о С��НЕ у Источном Са����ајеву налази се на територ��ји оп��т������е Источно Нов���� Сарајево.
СРНА је ��с��о��ана 7. а����р��ла 1992 го����н�� на Па����ма, к��о прва Новинска агенција Ре��������б��ике Српске. Одлуком ��ладе Републике Ср��������ке од 27. ма��т�� 2008. године ��ромијенила је назив у Нов����ска агенција Републике Српске  – СРНА.

����ректор:
Спасовда��ск�� бр. 4,��Тел. 057/344-809, Факс: 057/344-811
e-mail: srna-ss@teol.net

Scroll To Top