Мјесне заједнице

МЗ „������укав������а“
Адреса: Во��воде Рад����ира пу��н����ка бр. 98
Телефо��: +387 (0)57/342-515
Секретар: Небојша ��андуревић

МЗ „Л��кавиц����-Центар���
Адреса: Стефа����а Нем��ње ��р. 13
Т����лефон: +387 (0)57/343-363
����екр������тар: Момчил�� Лацка����овић

МЗ ��о������лик-Тилава���
Адр��с��: Ул��������ца Вука Кар������џића ��р. 363
Телефон: +387 (0)57/342-399
С����крета����: Св��е��лан�� В��ачић

МЗ Вр��ца
Ад��еса: Ул��ца Српских ра��ник�������� бр.2
Телеф��н: +387 (0)57/373-450
Секретар: Митар Спаић

МЗ М��љ��ви��и
Адреса: Улица В������јв������ Момч������а Ђ����ића ��р. 46
Телефон: +387 (0)57/373-061
��екретар: Милан Цвје��ић

М�� ���П����ро������ћи“
Адреса: Пет��о����и��и б����. 15
Телефон: +387 (0)57/483-492
Секр��тар: Бра��ко ����ија��овић

Scroll To Top