Socijalna zaštita

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Opština Istočno Novo Sarajevo je glavni nosilac socijalne zaštite građana, planira i obezbjeđuje sredstva za socijalnu zaštitu i osnivač je Centra za socijalni rad. Pored Opštine, finansiranje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite obezbjeđuje Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite RS i Javni fond za dječiju zaštitu RS. Centar je osnovan Odlukom o formiranju Centra za socijalni rad Skupštine opštine Novo Sarajevo 14. novembra 1992. godine i danas funkcioniše kao javna ustanova. Centar pruža usluge socijalnog rada u okviru porodično-pravne, socijalne i dječije zaštite, a u skladu sa zakonima.

Direktor: mr Srđan Baralić, psi. sci.
Stefana Nemanje br.4.
tel/fah: 057/320-930 i 320-931
email: jucsrins@gmail.com

Stručni radnici Centra za socijalni rad pomažu korisnicima Centra da ostvare slјedeća prava:

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

​1. novčana pomoć;
2. dodatak za pomoć i njegu drugog lica;
3. podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju;
​4. smještaj u ustanovu;
5. ​​zbrinjavanje u hranitelјsku porodicu;​
​6. pomoć i njega u kući;
7. dnevno zbrinjavanje;
8. ​jednokratna nvčana pomoć i
​9. savjetovanje.​

​ZAKON O DJEČIJOJ ZAŠTITI

1. naknada refundacije isplaćene neto plate;
2. dodatak na djecu;
3. materinski dodatak;
​4. pravo na pomoć za opremu novorođenčeta;
5. socijalizacija djece “Kumbor“.​

PORODIČNI ZAKON

1. mirenje bračnih drugova i povjera mldb. djece;
2. regulisanje održavanja ličnih odnosa sa mldb. djecom;
​3. staratelјstvo;
4. usvojenje.

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILjA U PORODICI

1. pomoć žrtvama nasilјa u porodici.​

ZAKON O ZAŠTITI I POSTUPANјU SA DJECOM I MALOLjETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

1. pomoć i rad sa djecom i malolјetnicima.

KATEGORIJE KORISNIKA CENTRA (Zakon o socijalnoj zaštiti)

​malolјetni:

1. ​bez roditelјskog staranja;
2. ​sa smetnjama u razvoju​;
3. ​čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama;
​4. žrtve nasilјa;
5. ​žrtve trgovine lјudima;
6. sa društveno neprihvatlјivim ponašanjem;
7. izložena socijalno rizičnim ponašanjem;
8. kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštite.

 punolјetni:

1. materijalno neobezbijeđeno i za rad nesposobno lice;
2. sa invaliditetom;
3. starije, bez porodičnog staranja;
4. sa društveno negativnim ponašanjem;
5. žrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci;
6. žrtva nasilјa u porodici;
7. žrtva trgovine lјudima;
8. kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.

 JU Centar za socijalni rad ostvaruje uspješnu saradnju sa drugim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite, prije svega administrativnom službom opštine Istočno Novo Sarajevo, Crvenim krstom, Sudom, Tužilaštvom, Centrom javne bezbjednosti, školama, nevladinim organizacijama i drugim ustanovama, kao i brojnim donatorima.

Scroll To Top