Важнији телефони

Полицијска ст����и��а Исто��но Ново Сарајево
��дреса: Улица Во��������де Радомира Пу����н��к���� бр. 3
Те��е��о��: +387 (0)57/316-104

Ватр����������гасн�� бригада ������������кавиц��
Адреса: Цара Лазар���� бр.3
Телефон: +387 (0)57/340-734

Аутобуска ��тани����а Ист��чно Сар����ево
А��������са: С��п����их владара бр. 2
Телефон: +387 (0)57/317-377

Та��с����
Телефон: +387 (0)57/340-200

Електродистрибуција Исто��������н�� Сарајево
Телефон: +387 (0)57/317-929

Пошта Исто��но Сарајево
Адреса: Змај Ј��вина бр. 9
Те��е����������: +387 (0)57/316-168

Бо��н��ца Касиндо
Адреса: Касиндолског б��та��он�� 113
Те��е����н: +387 (0)57/325-300
��акс:  +387 (0)57/316-195
web а����рес��: www.kbskasindo.com
e-mail: bolnicakasindo@paleol.net

Дом здравља
Адреса: Сте������ана Немање б��.1
Теле��о��: +387 (0)57/340-782
Факс: +387 80)57/343-003
e-mail: dzis@teol.net

Апо����екарск�� установа Источ��о Сарајево
Адреса: ����лица Стефа����а Немање бр. 3
Телефон: +387 (0)57/342-909

Апотека „Биоритам“
����рес��: Ули��а Војводе Ра����о��ира путника ����р. 38
Теле��он: +387 (0)57/318-525

��потека �������������ел����она“
Адреса: Улица Ђенерала Д��аже Михаил��ви��а бр. 28
Т������лефон: +387 (0)57/340 -538

Униве��зи��ет у Ист��чном Сарајеву
Адреса: Вука К��раџ��ћа бр. 30
Телефон: +387 (0)57 320-330
Факс: +387 (0)57/ 320-330
web ад����ес����: www.ues.rs.ba
e-mail: univerzitet@uni-es.com

Пољопривредни факултет
��дреса: Вука Кара��ића ��р. 30
Те��ефон: +387 (0)57/340-401
Факс: +387 (0)57/342-701
web ад��еса:www.pof.unssa.rs.ba

Е��ек������ротехни����ки факултет
Адреса: Вука К��раџић���� бр. 30
Телефон/����акс:+387 (0)57/342-788
web адреса:kontakt@etf.unssa.rs.ba

Машински ��ак����те��
Ад����е��а: В��к�� Караџића ��р. 30
Телефон/факс: +387 (0)57/340-847
web адреса:www.maf.unssa.rs.ba/

М��������ич��а академи��а
Ад��еса: Вука Кара����ића бр. 30
Телефон/фа������: +387 (0)57/342-125
web адреса:www.muzickaakademija.net/
e-mail: makss@spinter.net

С��������дњ�� школа „28. Јуни“
Адреса: Стеф����а Немање бр.10
Телефон: +387 (0)57/340-414

Основна ш��о��������а ���Св��ти Сава“
Aдреса:
��ел��фон: +387 (0)57/340414

Школа за основно музичк�� образовање Источно ��ово ������а��аје��о
Адр����са: У��ица Ђенерала Др��ж�� Михајловић������ бр. 40
������л��фо��/Факс +387 (0)57/340-194
e-mail: os196@teol.net

Д��еч��ј�� вртић �����Нова радост“
Адреса: Дедијерова 16 – Насеље с��арос����д��ла����а
Бро���� телефона: +387 (0)57/318-135

Обданиште „Вратите на�� осмјех“
Адрес������:
Телефо����:

Обданиште „Маца“
Адреса: Ули�������� Стефана Нем��ње 25
Број телеф����а:

Комунално пр��дузе����е „����������“
А��реса: Улица Војв��д�� Радоми��а ��������ника бр. 59
Бр��ј теле��она: +387 (0)57/343-421
��а��с: +387 (0)57/340-807
e-mail: rad.ad@teol.net
web адреса: www.kprad.rs.ba

Комунално пре��узеће �������������одо����д и кана������зациј����“
Адреса: Улица Ђ��нер������а Драгољуба Д��а��е ��ихај��овића ����.74
Број телефона: +387 (0)57/340-914
Факс:
e-mail: vik@teol.net
web адреса:

������м��нално предузеће за погребну д����������атност „Свети ������ко“
Адр����са: Улица Ка����ађорђ������ва бр. 2
��р��ј телефона: +387 (0)57/321-310
Факс:
e-mail: svetimarko is@teol.net
web адре��а:

Сараје����о-гас
����дрес��: ��иколе Тесле б����.55
��рој те��е��он��:+387 (0)57/340-113

Култу����ни цент���� Источно Но��о Сар��јево
А��реса: Улица Стефана Немање б��. 6
Телефон/факс: +387 (0)57/342-842
web ��др��са: www.kuckuc.rs.ba
e-mail: kuckuc@teol.net

Мати�������� библиотека ����сточно Сарајево
Адреса: Улица ��������фа��а Немање бр. 6
Телефон: +387 (0)57/340-305
Факс: +387 (0)57/320-670
web адреса:e-mail: matbibl@teol.net

РТВ Источно Сар��јево
��дрес��: ��ли��а Стефана ��������емање бр. 13
Телефон: +387 (0)57/340-301
Факс: +387 (0)57/340-400
e-mail: rtvis@rtvis.tv

РТРС – Инфор����ат��вно-технички цента�� Лукавица
Адреса: Карађорђева ������б
Телефо��: +387 (0)57/340-974
Фа��с: +387 (0)57/340-537
e-mail: rts@paleol.net

Б���� Телевизија – пре��с����а��н��штво у Ис������но�� Сарајеву
Адр��са: Улица Стефана Не������ње бр. 13
Телефон/Ф������: +387 (0)57/343-374

Н��винск���������� агенција Репуб����ке Српске (СРНА) – Дописни��тво у Источном Сараје��у
��дреса: ������пасовданска бр. 4
Те����ефон: +387 (0)57/344-809
Ф��кс: +387 (0)57/344-811
e-mail: srna-ss@teol.net

Скупштин�� Града ��сточно Сарајево
Адреса: Вука К��р����ића бр. 30
Телефон: +387 (0)57/342-732
��акс: +387 (0)57/342-732

Градска раз��ојна агенција Ист��������о Сарајево
Адреса: Вука ��араџића бр. 30
Телефон: +387 (0)57/342-636
Факс: +387 (0)57/342-636
e-mail: info@rais.rs.ba

Републичка ����пра��а цивилне ��ашт��������
Ад������������с����: С����асо��да����ска бр. 3
Теле��он: +387 (0)57/344-258
Факс: +387 (0)57/344-259

Окружни суд �� Источн��м Сарајеву
Адреса: Улица Кар��ђорђева бр. 5
Т����ле��о����: +387 (0)57/342-894
Фак����: +387 (0)57/342-891
e-mail: okruzni@teol.net

����кру����о тужи��аштво ���� Источном ��ар������ј��ву
��д����с��: Ули����а Кар��ђорђева ��р. 5
Телефон: +387 (0)57/342-225
Факс: +387 (0)57/342-234
e-mail: okruznо@teol.net

Завод ��������а уџбенике и наставна с��������������дс���������� Ист��чно Сарајево
Адреса: Николе Т��сле бб
Телефо��: +387 (0)57/340-057
��акс: +387 (0)57/340-056

Држа������ агенција ������а истраге и заштиту (СИПА)
��дреса: ����иц���� Николе Тесл���� бб
Телефон: +387 (0)57/326-100
Факс: +387 (0)57/326-105
e-mail: portparol@sipa.gov.ba

����������енциј�� за пре��енцију корупције и координацију ��орб�� против ��ор��пци������
Адреса: Сп��совд����������а бр. 22
Телефон: +387 (0)57/322-540
Факс: +387 (0)57/322-547
e-mail: kontakt@apik.ba

Енергоинвест ��� Р����к��о��на опрема
Адреса: Вука Ка��аџића бр.17
Б����ој т��лефона: +387 (0)57/343-354
Факс: +387 (0)57/340-357
e-mail: office@e-raop.com

Компа��ија Термоапарати (ТАТ)
Ад����еса: ��������ра��ор����ва бр.2
Број т��лефона/Факс: +387 (0)57/340-306
e-mail: info@e-tat.ba

Фудбалски клуб „Сла��ија“
Адреса: Улица Јо������а Рашковића бр. 16
Т��л��фон: +387 (0)57/342-343
Факс: +387 (0)57/342-343

Кош��рк��ш���� клуб „Слави��а“
А����������а: ����лица Карађорђева бр.1
Те��е��он: +387 (0)57/342-172

��енс��и од��ојкашки кл��б „Славија���
Адреса: Улица ��р��с��их владара бр.6
��е��еф����: +387 (0)57/316-937

Џудо клуб �������Рандори“
��дрес��: Те��ан����во брдо б��. 24
Тел����фон: +387 (0)57/340-753
e-mail: judoklubrandori@teol.net

Scroll To Top