Занатство

����а подручју опш��ине Источно Ново Сарајево ��азвијене су ра������л��чите гране ������натства. З����натлије се баве са виш�� од 20 р��зличитих занатс��и�� дјелатности. Становници оп��тине Источно Ново Сарајево по��ребе за ситним поправкама и другим услу��ама ��оје пр����ају занатлије могу обезбиједити на својој општини тако да немају пот��������е��е да иду негје даље да би ријешили св������е потребе за занатским у����угама. Присутан је ви��о�� квалитет ��ада, ради се са различитим м����т��ријалима, посебно су заступљени занати који се баве обрадом ����в��та и мета��а, к��о и аутомеханичарс������е дјелатности.

Развој занатсва ���� подручју општин�� подстиче и општина Исто����но Ново Са��ајево додјелом непо����атних новчаних средстава свим заин��ересова����м предузетницима који одлуче да се баве занатском ������елатн��с����и. Као резултат таквог подстицаја у по����ледње вријеме отворен је већи б��ој занатских рад��и а по������тојеће су п��ошириле своје ��апа��и��ете и ��сл��ге. Тре��у����но на подручју општ��не ег��истирају 74 зан����тск�� радње.

Н��мје���� општинске адми��истрац��је је д�� посебно подржава овај вид предузетништва и да његује и п��бољшава досадашњи степ��н развоја.

 • MAХАГОНИ д.о.о
  Адреса: Драж���� Михајл��вића 7
  Телефон: 057 318 290
  е-��аи��: mahagoni@paleol.net
  web: http://www.mahagoni-is.net/
 • ЕДЕНГАДРЕН д.о.о
  Адрес��: Насеље Слобо��е 44
  ��ел��фон: 057 343-302
  web: http://suncobrani.ba/  http://edengardensrl.com/


Scroll To Top