Здравство

О��Ш��А Б��ЛНИЦА ИСТОЧНО САРА��Е������О
Општа бол��ица Ист����чно Сарајево је нос����лац здра��ствене ����аштите за компл��тно по��р��чје Града Источно Сарајев��. По��ел�� ��е са радом 1992. годи��е, а њен�� оснива��е зван��чно је по������врђ����о Одлуком Владе РС о�� 25. 11. 1993. год��н��������. Пос������ојеће ����г��ад��  у кругу ове зд��авствене ������станове прављ��н������ су у пе��и��ду од 1920-1957. го������е.

Директор:  др.  Горан Тодоровић
��дреса: Касиндолског батаљона 113
Тел: 057/325-300, 325-310, 325-319, 325-325
Факс: 057/316-195
web адреса: www.kbskasindo.com
e-mail: bolnicakasindo@paleol.net

ДО�� ЗДРАВЉА ИСТ����ЧНО САРАЈЕВО
Дом зд��ав��а Источно Са��аје��о основан је 1996. го��ине фузијом два дома ��драв��а (Дом з��������авља ����рпска ��л��џа и Д��м здравља Српско Сарај��во). Оба��ља дјелат��ост здра��ствене зашти��е ��т����������вништва прима��ног ниво�� локалн��х заједница Ис��очно Но��о С��рајево ���� Источна Ил��џа.

Ди��ектор:  ����раган Кр��т��вић.
����������реса: ����тефана Немање 1, тел: 057/340-782, 340-783

Факс: 057/343-003
e-mail: dzis@teol.net

 • Амбулан��а Лук��вица
  Адреса: Милоша Обилић�� 55
  Тел: 057-340-782
 • ��мбуланта Миље��ићи
  А��ре��а: Горњи Миљевићи б��
  Тел: 057-373-061
 • Ам����ул������а Тилав��
  Адреса: Тилава бб
  Те��: 057-342-428
 • Центар за физикалну т����рапију и рехабилитацију
  Адреса: Отаџбинска 1, ����у��а
  тел: 057 318 252

ЈЗУ АП��ТЕКА ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Адрес������:  Стефана Не����а����е 3
Те��: 057/342-909

ПР��ВАТН���� АПОТЕКЕ

 • Црвена ��по��е������
  Адреса: Војво��е Р��домира П��������тника бб
  Т��л: 057/316-950
 • Апоте��а ���Биоритам���
  Адрес����: Во��воде ����адомира путник������ 38
  Тел: 057/318-525
 • Апот��ка „Бела��она“
  Адреса: Ђене��ала Д����аже ��их��иловић�� 28
  Тел: 057/340 -538

В��Т����ИНАР��КА СТАНИЦ����
Адреса: Карађ��рђева бб
Тел/факс: 057-342-691


Scroll To Top