Број: 01/I-013-474-7/20

Источно Сарајево, 27.04.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), Oдлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 15/20) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (”Службене новине града Источно Сарајево” бр. 24/17 и 25/17), Начелник општине доноси:

 

НАРЕДБУ

о продужењу трајања Наредбe број 01/I-013-474-2/20 од 20.03.2020. године и допуне Наредбe број 01/I-013-474-2/20 од 31.03.2020.  године на територији општине Источно Ново Сарајево

У циљу превенције ширења корона вируса (COVID-19), те заштите и спасавања становништва у Републици Српској:

  1. Продужава се трајање Наредбe број: 01/I-013-474-2/20 од 20.03.2020. године и допуне Наредбe број 01/I-013-474-2/20 од 31.03.2020. године  до 10.05.2020. године.
  2. Наредба број: 01/I-013-474-5/20 од 31.03.2020. године и допуна Наредбe број 01/I-013-474-2/20 од 31.03.2020. године остају на снази.
  3. Задужује се Комунална полиција општине Источно Ново Сарајево да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране свих субјеката на које се односилa претходнa наредбa.
  4. О извршавању задатака из ове Наредбе, комунална полиција ће свакодневно извјештавати општински штаб за ванредне ситуације.
  5. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“.

 

Н А Ч Е Л Н И К

Љубиша Ћосић