Број: 01/I-022-221-1/13/20

Датум: 28.12.2020. године

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини (Сл. гласник РС” бр: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (“Сл. гласник РС” број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево број: 01-022-221-1/13/20 од 27.12.2013. године (Сл. новине Града Источно Сарајево” број: 24/13 и 3/19) и члана 35. Статута општине Источно Ново Сарајево, начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

На дане републичких празника 02. и 09. јануара 2021. године на подручју општине Источно Ново Сарајево могу да раде сви занатско-предузетнички и трговински објекти најдуже до 12.00 часова.

Овај закључак ће бити објављен на огласној табли општине Источно Ново Сарајево.

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 Н А Ч Е Л Н И К

Јован Катић