Broj: 01/I-022-221-1/13/20

Datum: 28.12.2020. godine

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o trgovini (Sl. glasnik RS” br: 6/07), člana 13. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (“Sl. glasnik RS” broj: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 i 84/19), Odluke o određivanju radnog vremena zanatsko-preduzetničkih i trgovinskih objekata na području opštine Istočno Novo Sarajevo broj: 01-022-221-1/13/20 od 27.12.2013. godine (Sl. novine Grada Istočno Sarajevo” broj: 24/13 i 3/19) i člana 35. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo, načelnik opštine d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

Na dane republičkih praznika 02. i 09. januara 2021. godine na području opštine Istočno Novo Sarajevo mogu da rade svi zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12.00 časova.

Ovaj zaključak će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Istočno Novo Sarajevo.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

N  A Č E L N I K

Jovan Katić