skupština opštine

predsjednik skupštine opštine

Vedran Jovančić

Rođen 2. avgusta 1986. godine u Sarajevu.

Po zanimanju je magistar kriminalistike. Osnovnu i srednju školu završio je u Istočnom Sarajevu, a Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu, kao i postdiplomske studije.

Zaposlen je u JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“ na poziciji šefa biroa Zavoda za zapošljavanje Istočno Novo Sarajevo.

  • Predsjednik Skupštine opštine zastupa i predstavlja Skupštinu opštine, saziva sjednice skupštine opštine i njima predsjedava, potpisuje akta koja donosi Skupština i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine opštine.

Tel: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: vedran.jovancic@gmail.com

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Nataša Bogdanović-Trifković

Rođena 23.8.1982. godine u Sarajevu.

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku žurnalistika gdje je stekla zvanje diplomirani žurnalista. Na postdiplomskim studijima na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu priprema odbranu teze.

Od 2001. do 2013. godine radila u JP „Radio i televizija Istočno Sarajevo“ na mjestu novinara, urednika i glavnog i odgovornog urednika. Povremeno, honorarno radila i u printanim medjima.

Od 2013. do 2016. godine bila zamjenik načelnika u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Na lokalnim izborima 2016. godine izabrana za odbornika u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo i od tada do 2019. godine bila potpredsjednik Skupštine opštine.

Od 2019. godine bila predsjednik Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo.

U novembru 2020. godine izabrana za odbornika u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo, a u januaru 2021. za potpredsjednika Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo.

Bila predsjednik Nadzornog odbora JP „Toplane – Istočno Novo Sarajevo“ a.d. Istočno Sarajevo i član Upravnog odbora ŽOK „Slavija“.

Udata, majka dva sina.

Tel: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: natasabogdanovic@hotmail.com

SPISAK ODBORNIKA (2016/2020)

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNDS

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – DNS

STRANKA ZA NAŠ GRAD – SNG

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA – PDP

SOCIJALISTIČKA PARTIJA – SP

  1. Niko Trifković

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET – NDP

NEZAVSNI ODBORNICI

SEKRETAR SKUPŠTINE

Radmila Tuševljak

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

Stručna služba obavlja stručne, administrativne, organizacione i druge poslove za potrebe Skupštine Opštine, odbora, savjeta i komisija SO; pruža stručnu pomoć odbornicima u SO u izvršavanju njihovih odborničkih dužnosti; vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova SO; priprema materijale za sjednice SO i njihovih radnih tijela, stara se o njihovoj dostavi odbornicima, odnosno članovima i drugim licima koja se pozivaju na sjednice, obavlja organizacione i tehničke poslove u vezi sa održavanjem sjednica SO i njihovih radnih tijela, kao i druge poslove vezane za rad SO. Rukovodilac službe: Radmila Tuševljak

 RADNA TIJELA

Komisija za planiranje opštinskog razvoja Komisija za izbor i imenovanja (izbor iz reda odbornika); Mandatno-imunitetska komisija (izbor iz reda odbornika); Komisija za propise (izbor iz reda odbornika i stručnih radnika); Komisija za nagrade i priznanja (izbor iz reda odbornika); Komisija za vjerska pitanja (izbor iz reda odbornika); Odbor za društveni nadzor i predstavke (izbor iz reda odbornika); Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Odbor za vjenčanja (izbor iz reda odbornika); Komisija za budžet i finansije (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Savjet za sport (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Savjet za kulturu (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Etička komisija; Komisija za mlade.

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево