SOCIJALNA ZAŠTITA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Opština Istočno Novo Sarajevo je glavni nosilac socijalne zaštite građana, planira i obezbjeđuje sredstva za socijalnu zaštitu i osnivač je Centra za socijalni rad. Pored Opštine, finansiranje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite obezbjeđuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Javni fond za dječiju zaštitu RS. Centar je osnovan Odlukom o formiranju Centra za socijalni rad Skupštine opštine Novo Sarajevo 14. novembra 1992. godine i danas funkcioniše kao javna ustanova. Centar pruža usluge socijalnog rada u okviru porodično-pravne, socijalne i dječije zaštite, a u skladu sa zakonima.

Direktor: Vesna Ćevriz, dipl. pravnik
Stefana Nemanje br.13.
tel/fah: + 387 (0)57 320 930 i 320-931
email: jucsrins@gmail.com

Stručni radnici Centra za socijalni rad pomažu korisnicima Centra da ostvare sljedeća prava:

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

​1. novčana pomoć;
2. dodatak za pomoć i njegu drugog lica;
3. podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju;
​4. smještaj u ustanovu;
5. ​​zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu;​
​6. pomoć i njega u kući;
7. dnevno zbrinjavanje;
8. ​jednokratna novčana pomoć i
​9. savjetovanje.​

ZAKON O DJEČIJOJ ZAŠTITI

naknada refundacije isplaćene neto plate;
2. dodatak na djecu;
3. materinski dodatak;
​4. pravo na pomoć za opremu novorođenčeta;
5. zadovoljavanje razvojnih potreba djece;
pronatalitetna naknada za trećerođeno i četvrtorođeno dijete.​

PORODIČNI ZAKON

mirenje bračnih drugova i povjera mldb. djece;
2. regulisanje održavanja ličnih odnosa sa mldb. djecom;
​3. starateljstvo;
4. usvojenje.

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

pomoć žrtvama nasilja u porodici.​
ZAKON O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

pomoć i rad sa djecom i maloljetnicima.

KATEGORIJE KORISNIKA CENTRA (Zakon o socijalnoj zaštiti)

​maloljetni:

​bez roditeljskog staranja;
2. ​sa smetnjama u razvoju​;
3. ​čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama;
​4. žrtve nasilja;
5. ​žrtve trgovine ljudima;
6. sa društveno neprihvatljivim ponašanjem;
7. izložena socijalno rizičnim ponašanjem;
8. kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštite.

punoljetni:

materijalno neobezbijeđeno i za rad nesposobno lice;
2. sa invaliditetom;
3. starije, bez porodičnog staranja;
4. sa društveno negativnim ponašanjem;
5. žrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci;
6. žrtva nasilja u porodici;
7. žrtva trgovine ljudima;
8. kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.