ZDRAVSTVO

 

DOM ZDRAVLJA ISTOČNO SARAJEVO

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Istočno Sarajevo“ provodi primarnu i specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo opština „Istočno Novo Sarajevo“, „Istočna Ilidža“ i veliki broj povratnika u Kanton Sarajevo.

Kao višefunkcionalna ustanova koja provodi zdravstvenu zaštitu, JZU Dom zdravlja „I. Sarajevo“ svoju djelatnost usmjerava na:

područje zdravstvene zaštite stanovništva po modelu doktora porodične medicine,
područje stomatološke zdravstvene zaštite,
područje laboratorijske dijagnostike,
područje higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite,
područje hitne medicinske pomoći,
područje RTG dijagnostike,
područje zaštite mentalnog zdravlja (CMZ),
područje fizikalne terapije u zajednici (CBR),
područje ampuliranih lijekova i sanitetskog materijala,
zdravstvena zaštita djece od 0 do 6 godina (pedijatrija) i
zdravstvena zaštita žena od 15 i više godina (ginekologija).

Obimna djelatnost JZU Dom zdravlja „I.Sarajevo“ proističe iz dva ključna zakona koji pravno uređuju sistem zdravstvene zaštite i to:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS,
Zakon o zdravstvenom osiguranju RS.
U organizacionom smislu, JZU Dom zdravlja „Istočno Sarajevo“ predstavlja cjelinu u kojoj se vrše stručni medicinski, finansijski i administrativni poslovi.

Unutrašnja organizacija Doma zdravlja utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

Kada je riječ o prostornim kapacitetima Dom zdravlja je organizovan na slijedeći način:

Centralni lokalitet Doma zdravlja „Seljo“ – Novo Sarajevo
Ambulanta porodične medicine „Lukavica 3“ – Novo Sarajevo
Ambulanta porodične medicine „Miljevići“- Novo Sarajevo
Ambulanta porodične medicine „Tilava“ – Novo Sarajevo
Ambulanta porodične medicine „Vojkovići“ – Istočna Ilidža
Ambulanta porodične medicine „Mladičko polje“ – Istočna Ilidža
Centar za fizikalnu terapiju i rehabulitaciju u zajednici – „Kula“ – Istočna Ilidža
Centar za mentalno zdravlje – „Lukavica 3“ – Novo Sarajevo.
Objekti zdravstvene zaštite u kojima se provodi zdravstvena zaštita stanovništva uglavnom odgovaraju standardima zdravstvene zaštite. Takođe, u 2018. godine je izvršena izgradnja Aneksa centralnog objekta u koji će biti smješteni Hitna medicinska pomoć, Služba Pedijatrije, Služba Dječije i preventivne stomatologije, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Direktor: v.d. direktor Tijana Gavrić Mičić
Adresa: Stefana Nemanje 1, tel: + 387 (0) 57 340 782, 340-783
Faks: + 387 (0)57 343 008
e-mail: dzis@teol.net

JZU BOLNICA „SRBIJA“ ISTOČNO SARAJEVO
JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo je nosilac zdravstvene zaštite za kompletno područje Grada Istočno Sarajevo.

Direktor: Nebojša Šešlija dipl.ecc
Adresa: Kasindolskog bataljona 113
Tel: + 387 (0)57 325 300, 325 310, 325 319, 325 325
Faks: + 387 (0)57 316 195
web adresa: www.bolnicakasindo.com
e-mail: uprava@bolnicakasindo. com

 • Ambulanta Lukavica
  Adresa: Miloša Obilića 55
  Tel: + 387 (0)57 340 782
 • Ambulanta Miljevići
  Adresa: Gornji Miljevići bb
  Tel: + 387 (0)57 373 061
 • Ambulanta Tilava
  Adresa: Tilava bb
  Tel: + 387 (0)57 342 428
 • Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
  Adresa: Otadžbinska 1, Kula
  tel: + 387 (0)57 318 252

JZU APOTEKA ISTOČNO SARAJEVO
Adresa: Stefana Nemanje 3
Tel: + 387 (0)57 342 909

PRIVATNE APOTEKE

 • Crvena apoteka
  Adresa: Vojvode Radomira Putnika bb
  Tel: + 387 (0)57 316 950
 • Apoteka Bioritam
  Adresa: Vojvode Radomira putnika 38
  Tel: + 387 (0)57 318 525
 • Apoteka „Beladona“
  Adresa: Đenerala Draže Mihailovića 28
  Tel: + 387 (0)57 340 538
 • VETERINARSKA STANICA
  Adresa: Karađorđeva bb
  Tel/faks: + 387 (0)57 342 691